...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Bông
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Quang Vinh
Tóm tắt: Nhằm tìm hiểu về nghề chế tác nhạc cụ truyền thống trong cộng đồng người Khmer. Qua đó trình bày được một số vấn đề cụ thể như: thực trạng chế tác nhạc cụ, quy trình chế tác nhạc cụ, các họa tiết hoa văn trên nhạc cụ, đề xuất giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa từ nghề chế tác nhạc cụ truyền thống. Thông qua đó giúp người dân Khmer có thêm nhận thức về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương. Đồng thời, thông qua đề tài này giúp cho tôi có thêm kiến thức phục ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2708 Khoa luan TN Thach Bong 5534 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm