...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tăng Duy Phát
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Sơn Cao Thắng
Tóm tắt: Nhận diện đặc điểm nghi thức, đặc trưng giá trị văn hóa cúng đầu ghe Ngo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer, đặc biệt là trong tín ngưỡng của người Khmer. Cung cấp một nghiên cứu trường hợp về nghi thức cúng đầu nge Ngo trong văn hóa người Khmer Nam Bộ vào bức tranh nghiên cứu trong ngành Văn hóa học. Cung cấp thêm nguồn tài liệu, cho các nhà nghiên cứu, lý luận, nhà quản lý văn hóa về lễ hội, nghi thức cổ truyền của người Khmer Nam Bộ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2713 TANG DUY PHAT 18256 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm