...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Thị Ngọc Lan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Thị Thu Hiền
Tóm tắt: Khóa luận phân tích rõ đạo hiếu trong Phật giáo Nam tông Khmer tại Trà Vinh thông qua những tích truyện và những tư tưởng, triết lý của Phật giáo. Làm sáng tỏ những biểu hiện của đạo hiếu trong đời sống văn hóa - xã hội của người Khmer ở Trà Vinh và những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu. Trong đó, tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu về đạo hiếu trong Phật giáo và các nghi thức, lễ tục liên quan đến đạo hiếu trong đời sống văn hóa-xã hội của người Khmer. So sánh lễ Sen Đôn ta và lễ Vu Lan, nêu lên các giá trị ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2714 KIM THI NGOC LAN 12785 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (8) Xem preview

Tìm kiếm thêm