...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Tuyết Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Khóa luận phân tích rõ vai trò của chùa Kandal cũng như tầm quan trọng của ngôi chùa đối với việc lưu giữ các giá trị, bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa Khmer tại xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Từ kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất giải pháp trong vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, bên cạnh đó khai thác tìm năng văn hóa để phát triển du lịch, thông qua du lịch để giới thiệu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng người Khmer trong quá trình hội nhập.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2711 Khoa luan TN Nguyen Tuyet Nhi 17858 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm