...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Ngô Vũ Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Quang Vinh
Tóm tắt: Khóa luận hướng đến việc xác định, làm sáng tỏ những đặc điểm trong nghi thức khất thực trong Phật Giáo Nam Tông Khmer; nêu bật ý nghĩa, giá trị nhân văn của thành tố này trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Nam Bộ nói chung, người Khmer và cộng đồng dân cư tỉnh Trà Vinh nói riêng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2709 Khoa luan TN Ngo Vu Phuong 18678 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm