...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Xi Lên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Thứ nhất, để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp bằng một sản phẩm nghiên cứu về văn hóa của người Khmer và cũng là kết quả đúc kết của 4 năm học Đại học của bản thân. Thứ hai, qua đề tài nguyên cứu này tôi mong muốn đóng góp thêm một số kiến thức có tầm quan trọng về vai trò của ngôi chùa cũng như giá trị kiến trúc chùa của người Khmer kể cả trong và ngoài tỉnh có thể hiểu rõ những thành tựu ấy, và có cách phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc của ngôi chùa Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TRAN XI LEN 8606 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm