...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Hồng Tươi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Thúy An
Tóm tắt: Mô tả nghi thức hỏa thiêu của người Khmer tại xã Long Vĩnh để đồng bào Khmer nhận thức được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị trong phong tục truyền thống. Việc nghiên cứu nghi lễ hỏa thiêu còn nhằm cung cấp những luận cứ khoa học về các giá trị trong phong tục truyền thống của người Khmer Long Vĩnh. Kết quả nghiên cứu của Khoa luận còn góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống của người Khmer Long Vĩnh trong bối cảnh ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - TRẦN THỊ HỒNG TƯƠI 4968 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm