...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Ngọc Nhân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: NCS. Sơn Cao Thắng
Tóm tắt: Khóa luận Tốt nghiệp là công trình nghiên cứu về chùa và vai trò của chùa Phnô Om Pung trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer ở xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chùa là trung tâm tín ngưỡng tôn giáo của người Khmer nơi đây, là trung tâm văn hóa của cộng đồng, nơi diễn ra các lễ hội của phum, sróc; Chùa Phnô Om Pung cũng như là một trường học, là nơi giáo dục đạo đức, phong cách làm người, chùa vừa dạy chữ cho trẻ em, vừa đào tạo kĩ năng lao động cho các thanh niên tu học tại chùa; ...

Tìm kiếm thêm