...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Thanh Nam
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: NCS. Sơn Cao Thắng
Tóm tắt: Tìm hiểu lịch sử hình thành ngôi chùa; Những hoạt động tiêu biểu trong đời sống tôn giáo, tâm linh, những thay đổi của nó qua thời gian. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt hạn chế trong đời sống tinh thần của người Khmer ở xã Trung Thành ngày nay. Cung cấp nghiên cứu trường hợp về vai trò của ngôi chùa trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer vào bức tranh nghiên cứu trong ngành Văn hóa học. Cung cấp thêm nguồn tài liệu, lý luận về ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2720 KLTN - Sơn Thanh Nam 11661 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm