...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Công Thị Thanh Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Thị Thu Hiền
Tóm tắt: Mục đích và nhiệm vụ nguyên cứu của đề tài này là tìm hiểu lễ hội cúng Phước Biển, về phương thức tổ chức, những đặc trưng văn hóa và vai trò lễ hội cúng Phước Biển, những biến đổi trong lễ hội cúng Phước Biển hiện nay. Từ đó đề ra phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội. Qua đó, chúng tôi biết được cách thức tổ chức, trình tự các nghi thức, và các giá trị mang lại từ lễ hội.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - CÔNG THỊ THANH NGÂN 11984 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm