...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Sang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Thị Thu Hiền
Tóm tắt: Trên cơ sở tiếp thu các nghiên cứu mang tính chất lí luận và thực tiễn về sóc của người Khmer Nam Bộ nói chung, đề tài đi sâu khảo sát, nghiên cứu về một trường hợp cụ thể, đó là khảo sát những giá trị văn hóa truyền thống và những biến đổi ở Sóc Ô Chrây, xã Tân Hùng- huyện Tiểu Cần- tỉnh Trà Vinh, một Sóc có đông dân tộc Khmer sinh sống với mục đích: Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa Khmer, nghiên cứu những yếu tố, văn hóa truyền thống được bảo lưu và những biến đổi, đi sâu nghiên cứu về lịch ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - THẠCH SANG 20540 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm