...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Quang Vinh
Tóm tắt: Nhận diện nguồn gốc, vai trò, sự giao lưu, ý nghĩa, nghi thức tổ chức, cúng tế của tín ngưỡng thờ Neak Tà. Cung cấp những luận chứng, luận cứ khoa học cần thiết cho các cơ sở ban ngành chuyên môn, đặc biệt là các Sở Văn hóa, Ban Dân tộc,...để giữ gìn và phát huy tín ngưỡng này
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2725 KLTN NGUYEN THI HA 23790 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm