...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Ngọc Quý
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: ThS. Thạch Ngọc Châu
Tóm tắt: Tìm hiểu câu đơn trong tiếng Khmer. Phân loại cấu trúc câu đơn trong tiếng Khmer. Phân tích đặc điểm, cấu tạo, các chức năng của câu đơn trong tiếng Khmer. Đề xuất về việc sử dụng các loại câu trong văn bản tiếng Khmer cho phù hợp. Qua đó góp phần làm nổi bật về ngữ pháp tiếng Khmer.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2745 KLTN THACH NGOC QUY 720 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm