...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Oanh Na
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: ThS. Thạch Ngọc Châu
Tóm tắt: Xác định đặc điểm, cấu tạo và chức năng của lớp từ biệt ngữ trong nghi lễ cúng bái của người Khmer. Mục tiêu đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ đặc điểm về từ ngữ, tính đặc trưng về ngôn ngữ góp phần chứng minh tính phong phú về ngôn ngữ Khmer cũng góp phần bảo tồn phát huy từ vựng tiếng Khmer.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2746 KLTN THACH OANH NA 801 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm