...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Minh Thi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Thoa
Tóm tắt: Tìm hiểu về cách tri nhận, phương thức biểu đạt nghĩa qua lớp từ chỉ trạng thái tâm lí trong tiếng Khmer. Mô tả cách tri nhận và phương thức biểu đạt nghĩa của người Khmer qua lớp từ chỉ trạng thái tâm lý.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2747 KLTN THACH THI MINH THI 612 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm