...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Thông tin xb: 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm
Tóm tắt: Làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận, qua đó đề ra một số giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI NGOC HIEU 286 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm