...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Tuyết Huê
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu các qui định của pháp luật về khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Luận văn đi sâu vào trọng tâm là phân tích, đánh giá đúng thực trạng về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện - Từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận. Từ đó tìm ra các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để có những giải pháp đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện, tỉnh Bình Thuận.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THI TUYET HUE 478 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm