...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Biện Anh Huy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Trí Hảo
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng hành chính về chứng cứ. Trên cơ sở đó, đánh giá về các quy định và việc áp dụng các quy định trên trong thực tiễn và rút ra những hạn chế, vướng mắc đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật về chứng cứ trong tố tụng hành chính.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - BIEN ANH HUY 404 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm