...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Ngọc Tuân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan Nhât Thanh
Tóm tắt: Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn việc thực hiện quyền của người tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thực hiện quyền của người tố cáo tại tỉnh Bình Thuận hiện nay, góp phần bảo đảm quyền công dân, quyền con người, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAM NGOC TUAN 379 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm