...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hữu Châu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đỗ Minh Khôi
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xác minh nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Từ đó, đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả xác minh nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN HUU CHAU 322 Kb (1 lượt tải) (10 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm