...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hoa
Tóm tắt: Khảo sát ảnh hưởng của HA đến tính chất của vật liệu GIC đặc biệt là độ bền nén và tính tương thích sinh học.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT De tai NCKH ThS Huynh Thi Hong Hoa 788 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm