...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà
Thông tin xb: Đại học Quốc gia TP. HCM, 2006
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Phương Hà
Tóm tắt: Chương 1: Hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp. Chương 2: Hệ điều khiển tự động tuyến tính liên tục. Chương 3: Hệ điều khiển tự động phi tuyến. Chương 4: Hệ điều khiển tự động rời rạc. Chương 5: Thiết kế hệ điều khiển tự động.

Tìm kiếm thêm