...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: GS. TS. Lê A
Thông tin xb: Đại học Sư phạm, 2012
Tác giả bổ sung: TS. Đặng Kim Nga
Tóm tắt: Phần I: Ngữ pháp tiếng Việt. Chương 1. Một số vấn đề đại cương về ngữ pháp. Chương 2. Từ loại tiếng Việt. Chương 3. Cụm từ tiếng Việt. Chương 4. Câu tiếng Việt. Chương 5. Ngữ pháp văn bản Phần II: Phong cách học Chương 6. Phong cách chức năng ngôn ngữ. Chương 7. Các phương tiện tu từ và biện pháp tu từ
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2862_Giáo trình tiếng Việt 3 72626 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (14) Xem preview

Tìm kiếm thêm