...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Phúc
Tóm tắt: Hệ thống hóa những lý luận về NHTM và vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải. Đánh giá về công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Duyên Hải.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - Nguyễn Thị Thảo 13718 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm