...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Lê Tuấn Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thanh Trúc
Tóm tắt: Phân tích thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tran Le Tuan Tu 1501 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (15) Xem preview

Tìm kiếm thêm