...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Thanh Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Mỹ Ân
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng kế toán các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Công Linh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu, giúp Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Lam Thanh Tu 27718 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm