...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đặng Thảo Tường Vy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Diễm Trinh
Tóm tắt: Phân tích thực trạng kế toán thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh năm 2019 (điển hình là công tác kê khai và quyết toán thuế TNDN của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn tỉnh Trà Vinh do Cục thuế tỉnh Trà Vinh quản lý). Đề xuất giải pháp một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế TNDN và nâng cao hiệu quả thu thuế TNDN tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Dang Thao Tuong Vi 8930 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (8) Xem preview

Tìm kiếm thêm