...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Diểm My
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: Văng Minh Thuận
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp, chỉ thế mạnh hoặc bất ổn trong sản xuất kinh doanh, và bên canh đó thấy được nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời nhằm sử dụng vốn có hiệu quả.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - Trần Thị Diểm My 13183 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm