...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Diễm Trinh
Tóm tắt: Phân tích thực trạng kế toán thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và nâng cao hiệu quả thu thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Trà Vinh năm 2020
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI KIM LINH 6560 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (38) Xem preview

Tìm kiếm thêm