...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi. Thanh Long
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: Bùi. Thanh Long
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và công tác nộp thuế giá trị gia tăng tại Công ty Xăng dầu Trà Vinh – TP Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và công tác nộp thuế giá trị gia tăng tại Công ty Xăng Dầu Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - Hà Minh Hiền 26815 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (19) Xem preview

Tìm kiếm thêm