...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tiền
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Phạm Minh Đương
Tóm tắt: Chương 1: Đặt vấn đề, nêu lên lý do chọn đề tài, những tình hình, thực trạng của thực tiễn từ đó đưa ra hướng giải quyết. Chương 2: Cơ sở lý thuyết, cung cấp những kiến thức cơ bản cho việc làm đề tài. Chương 3: Phân tích – Thiết kế hệ thống, đi sâu vào chức năng của hệ thống, sau đó thiết kế dữ liệu đưa ra các mô hình dữ liệu, vật lý, xử lý và thiết kế giao diện. Chương 4: Cài đặt - thử ngiệm, hướng dẫn việc cài đặt và kết quả thử nghiệm minh họa. Chương 5: Kết luận và hướng phát triển, nêu lên ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI BICH TUYEN 8105 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm