...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lữ Minh Liềng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Lê Thị Thùy Lan
Tóm tắt: Tìm hiểu phương pháp dạy và học E-learning. Sử dụng Moodle để xây dựng hệ thống học tập trực tuyến cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LU MINH LIENG 10827 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm