...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Minh Hải
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Nguyễn Ngọc Đan Thanh
Tóm tắt: Đề tài “Xây dựng Website bán sản phẩm phần mềm theo đặc thù cá nhân” phải bán và giao được sản phẩm phần mềm trực tuyến cho khách hàng. Tùy theo nhu cầu mà khách hàng có thể mua phần mềm cho một hay nhiều máy và doanh nghiệp bán được phần mềm của mình theo thông tin đặc thù của thiết bị mà khách hàng khai báo để sử dụng phần mềm, qua đó đảm bảo được tính bản quyền của phần mềm.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 HO MINH HAI 3577 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm