...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Nhật Khánh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Phạm Thị Trúc Mai
Tóm tắt: Xây dựng được một website đấu giá trực tuyến các sản phẩm thực tế mà khách hàng có thể tham gia các cuộc đấu giá cũng như tự đăng ký để đem các sản phẩm của mình ra đấu giá.

Tìm kiếm thêm