...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Phú Quý
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Ths. Nguyễn Trần Diễm Hạnh
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài: Tạo ra một ứng dụng giúp công việc quản lý cấp phát học bổng cho sinh viên học sinh của trường được nhanh chóng, chính xác, chặt chẽ, cập nhật và tra cứu kịp thời. Bản thân có thể ứng dụng những kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và kỹ năng lập trình vào thực tế, xây dựng phần mềm ứng dụng trong một môi trường thực tế.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN SON PHU QUY 3608 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (8) Xem preview

Tìm kiếm thêm