...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thùy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Đoàn Phước Miền
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Tạo ra một website hoàn chỉnh hỗ trợ cho công tác quản lý điểm rèn luyện được đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn, đáp ứng được các yêu cầu sau: - Sinh viên nhập điểm rèn luyện cá nhân trực tiếp theo thời gian do Khoa quy định. - Giáo viên chủ nhiệm xem điểm do sinh viên đã nhập và chấm điểm lại theo từng tiêu chí. - Chuyên viên phụ trách quản lý học vụ kiểm tra lại các minh chứng và kết luận điểm trình lãnh đạo Khoa duyệt. - Quản trị viên có quyền tạo lớp học, danh sách sinh viên, ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI MINH THUY 3187 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (10) Xem preview

Tìm kiếm thêm