...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Minh Nhựt
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2011
Tác giả bổ sung: Võ Phước Hưng
Tóm tắt: Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý giảng viên, đồ án niên luận của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ trên nền web”. Trang web cho phép admin quản lý các thông tin liên quan đến giảng viên như: thông tin cá nhân, các hoạt động mà giảng viên tham gia: hội nghị khoa học, viết các công trình nghiên cứu, việc ra đề tài và hướng dẫn sinh viên làm đồ án niên luận. Đối với giảng viên thì họ có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình, các hoạt động trong và ngoài trường, việc ra đề tài và hướng dẫn sinh ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRUONG MINH NHUT 2806 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (7) Xem preview

Tìm kiếm thêm