...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Tý An
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2011
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Thái Sơn (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài đặt ra là xây dựng được hệ thống ngân hàng quản lý các câu hỏi trắc nghiệm, hỗ trợ quá trình xây dựng hệ thống câu hỏi, ra đề thi. Đối tượng cần nghiên cứu là các lý thuyết về trắc nghiệm, các cách thức, quy tắc ra đề thi trắc nghiệm cũng như cách đánh giá độ khó hay các độ đo khác của câu trắc nghiệm. Đề tài nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn (câu trắc nghiệm có 4 đáp án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang áp dụng cho các đề thi chuẩn hiện nay).
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN VAN TY AN 4024 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm