...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thanh Huy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2011
Tác giả bổ sung: Lê Phong Dũ
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Công tác tuyển sinh phải quản lý được thông tin ứng viên, đợt tư vấn, đợt tuyển sinh, nhân viên tư vấn. Phải xây dựng được chức năng xếp lớp cho ứng viên. Công tác quản lý đào tạo phải quản lý được thông tin học viên, điểm học viên, quản lý thông tin lớp học, quá trình học tập, thông tin giáo viên, ca học. Xây dựng chức năng chuyển lớp cho học viên sau khi kết thúc mỗi môn học. Phải xuất được một số biểu mẫu cung cấp cho quá trình đào tạo. Quản lý thông tin người dùng, tiến trình ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THANH HUY 11717 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm