...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Đượm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Bá Nhiệm (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Vấn đề tư vấn tuyển sinh luôn được mọi người quan tâm và rất quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông. Tư vấn nhằm định hướng cho học sinh chọn được ngành phù hợp với bản thân. Nhưng vấn đề tư vấn tuyển sinh hàng năm vẫn còn gặp nhiều vấn đề: chưa giúp học sinh chọn được ngành thích hợp, thông tin tư vấn từ các chương trình chủ yếu là hỏi và đáp nên hiệu quả chưa cao. Do đó, một Website tư vấn giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp là rất cần thiết với tình hình hiện nay. Với ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI NGOC DUOM 8290 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm