...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Thái Sơn (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu: Quản lý thông tin về cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước nói chung, quản lý công tác thi đua khen thưởng Trường Đại học Trà Vinh nói riêng là một bài toán quan trọng phục vụ cho việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ,… nhằm giúp lãnh đạo kịp thời đưa ra các quyết định để xây dựng đội ngũ Cán bộ Công chức đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Việc tin học hoá tổ chức quản lý thi đua khen thưởng mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Ngoc Tuan 24164 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (13) Xem preview

Tìm kiếm thêm