...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Định
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Bảo Ân (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là xây dựng thành công website “Bán hàng” bao gồm các chức năng: Xem thông tin sản phẩm theo nhiều cách như theo loại sản phẩm, theo nhóm hàng, …Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm, giá cả, loại sản phẩm. Xem tin tức theo từng lĩnh vực hàng hóa được đăng trên website. Cho phép khách hàng mua sản phẩm và thanh toán ở mức độ thanh toán ảo. Cho phép khách hàng đăng ký thành viên và lấy mã kích hoạt tài khoản thông qua email. Admin phải quản lý được người dùng, sản ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Nguyen Thi My Dinh 8914 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm