...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Thanh Hương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Võ Thành C (GVHD)
Tóm tắt: Mục đích đề tài là xây dựng website đấu thầu trực tuyến có các chức năng sau: - Đăng tải tin tức đấu thầu, các thông tin liên quan đến các dự án đấu thầu, tin tức khác. - Hiển thị được các danh sách chủ đầu tư, các dự án đấu thầu và thành viên tham gia đấu thầu. - Hiển thị được kết quả đấu thầu của từng gói thầu. - Hiển thị kết quả của việc tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN VO THI THANH HUONG 1740 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm