...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Phạm Minh Đương (GVHD)
Tóm tắt: Cấu trúc khóa luận: - Chương 1: Đặt vấn đề, nêu lên lý do chọn đề tài, những tình hình hiện tại và nhu cầu thực tiễn từ đó đưa ra hướng giải quyết. - Chương 2: Cơ sở lý thuyết, trình bày các chương trình và những kiến thức cơ bản cho việc làm đề tài. - Chương 3: Phân tích – Thiết kế hệ thống, đi sâu vào chức năng của hệ thống, từ đó thiết kế dữ liệu đưa ra các mô hình dữ liệu, vật lý, xử lý và thiết kế giao diện. - Chương 4: Cài đặt - thử ngiệm, hướng dẫn việc cài đặt và kết quả thử nghiệm minh họa. ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI TRUC PHUONG 11004 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (12) Xem preview

Tìm kiếm thêm