...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phùng Văn Lự (chủ biên)
Thông tin xb: Nhà xuất bản Giáo dục, 2008
Tác giả bổ sung: Phùng Văn Lự (chủ biên)
Tóm tắt: Chương 1: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng. Chương 2: Vật liệu gốm xây dựng. Chương 3: Chất kết dính vô cơ. Chương 4: Bê tông xi măng và các sản phẩm bê tông xi măng. Chương 5: Vữa xây dựng. Chương 6: Chất kết dính hữu cơ và vật liệu chế tạo từ chất kết dính hữu cơ. Chương 7: Vật liệu gỗ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 BT vat lieu xay dung 3518 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm