...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Huy Chính
Thông tin xb: Nhà xuất bản Xây dựng, 2011
Tác giả bổ sung: Phạm Huy Chính
Tóm tắt: Chương 1: Thép xây dựng. Chương 2: Nguyên lý thiết kế và tính toán kết cấu thép. Chương 3: Tính toán các bộ phận của kết cấu thép về độ bền và độ ổn định. Chương 4: Liên kết hàn. Chương 5: Liên kết bulông và liên kết đinh tán. Chương 6: Dầm và kết cấu dầm. Chương 7: Dàn. Chương 8: Cột. Chương 9: Vật liệu của cầu thép. Chương 10: Những hệ thống chính của cầu thép. Chương 11: Tính toán dầm cầu bụng đặc. Chương 12: Tính toán dàn rỗng. Chương 13: Kết cấu tấm. Chương 14: Tháp và cột.

Tìm kiếm thêm