...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Lê Văn Thanh
Thông tin xb: Nhà xuất bản Xây dựng, 2004
Tác giả bổ sung: KS. Nguyễn Minh Phương
Tóm tắt: Chương 1: Nguyên liệu để sản xuất các chất màu gốm sứ. Chương 2: Thiết bị cho sản xuất chất màu gốm sứ. Chương 3: Các picmen và chất màu gốm sứ trên men. Chương 4: Các picmen và chất màu dưới men cho gốm xốp.

Tìm kiếm thêm