...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Anh Quế
Thông tin xb: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1988
Tác giả bổ sung: Nguyễn Anh Quế
Tóm tắt: Chương 1: Nguyên tắc cơ sở của việc phân định và phân loại hư từ trong tiếng Việt. Chương 2: Ý nghĩa và chức năng của hư từ. Chương 3: Hư từ và vấn đề từ loại, phân loại hư từ. Chương 4: Các hư từ chuyên dùng làm thành tồ phụ đoản ngữ. Chương 5: Các hư từ không làm thành tố phụ đoản ngữ. Chương 6: Các hư từ nằm ngoài đoản ngữ, các hư từ phụ trợ
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Hu tu trong tieng Viet hien dai 165194 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (8) Xem preview

Tìm kiếm thêm