...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lư Thị Kim Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi NSNN tại KBNN tỉnh Trà Vinh trên cơ sở vận hành trên chương trình TABMIS đồng thời thực hiện chương trình dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán chi NSNN tại đơn vị nhằm góp phần quản lý tài chính đạt hiệu quả, minh bạch.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - LU THI KIM NGAN 1350 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm