...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tưởng Thị Tuyền Vẹn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Luận văn đặt ra mục tiêu nghiên cứu các mô hình có thể phát sinh văn bản sử dụng các mạng học sâu Deep Neural Networks, dựa trên Framework để huấn luyện trên tập dữ liệu miền mở. Từ đó xây dựng, cài đặt và test thử nghiệm hệ thống dựa trên một mô hình đối thoại sử dụng mạng nơ-ron để huấn luyện kho dữ liệu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-TUONG THI TUYEN VEN 2757 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm